Menu
home
>>
ข่าวประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมโยงจากท่าอากาศยานชุมพรกับถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกและแหล่งท่องเที่ยวริมทะเล ขนาดกว้าง 12 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมโยงจากท่าอากาศยานชุมพรกับถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกและแหล่งท่องเที่ยวริมทะเล ขนาดกว้าง 12 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าท่าอากาศยานชุมพร ขนาดกว้าง 12 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 2,6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

Scroll Up Skip to content