home

ประกาศการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบชายฝั่งทะเล อ.ละแม จ.ชุมพร เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับสุราษฎร์ธานี ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร