home

ประกาศการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ประเทศพม่า เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร